Tạo tài khoản Oracle Cloud Free Tier, dùng cloud miễn phí trọn đời + $400 Trial Credit

Hướng dẫn chi tiết tạo tài khoản Oracle Cloud Free Tier để sử dụng Cloud VPS miễn phí trọn đời, kèm thêm $400 Trial Credit.