Trước đây, mình thường truy cập vào các máy ảo Linux thông qua giao thức SSH bằng ứng dụng trên hệ điều hành: Putty (Windows), iTerm2 (MacOS), Termius (iOS). Đối với máy ảo chạy Windows, mình sẽ sử dụng Remote Desktop có sẵn trên Windows hoặc cài thêm app RD Client trên MacOS / iOS để kết nối thông qua giao thức RDP

Gần đây khi số lượng máy ảo cần quản lý càng lúc càng nhiều hơn, mình bắt đầu gặp khó khăn trong việc ghi nhớ địa chỉ IP Address cùng thông tin đăng nhập của từng máy ảo. Do đó, mình đã phải tìm đến công cụ Apache Guacamole để quản lý tập trung các kết nối đến tất cả máy ảo. Nó thực sự là một cuộc cách mạng, giúp việc quản trị máy ảo trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn hẳn.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình và sử dụng Apache Guacamole để kết nối đến máy ảo thông qua các giao thức: SSH, RDP, VNC

I. Giới thiệu Guacamole

Guacamole, hay tên đầy đủ Apache Guacamole là một công cụ mã nguồn mở giúp kết nối từ xa đến máy ảo, hỗ trợ các giao thức kết nối phổ biến nhất hiện nay: SSH, RDP và VNC.

Ưu điểm của Guacamole là nó không yêu cầu bạn phải cài đặt bất cứ phần mềm nào trên máy tính. Nhờ được phát triển bằng HTML5, bạn có thể truy cập Guacamole bằng trình duyệt web, trên bất kỳ thiết bị nào.

Dưới đây là tóm tắt các tính năng của Guacamole

 • Truy cập máy tính từ khắp mọi nơi thông qua trình duyệt web.
 • Kết nối đến desktop đặt trên Cloud một cách tiện lợi.
 • Miễn phí và mã nguồn mở.
 • Đi kèm bộ API giúp tích hợp với các ứng dụng khác.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các công ty liên kết.

II. Cài đặt Guacamole bằng Docker

Guacamole gồm có hai phần: Guacamole Server và Guacamole Client. Cách cài đặt thông thường được hướng dẫn chi tiết ở đây. Tốt nhất bạn không nên xem vì nó cực kỳ rắc rối và khó hiểu.

Để đơn giản hoá, mình sẽ cài đặt Guacamole thông qua Docker, sử dụng nguồn guacamole-docker-compose. Chỉ mất vài phút là sẽ có hệ thống Guacamole sẵn sàng phục vụ.

Yêu cầu bạn phải cài đặt sẵn Docker và Docker Compose trước khi tiếp tục với các thao tác bên dưới.

1. Tải mã nguồn

Kết nối vào máy ảo Ubuntu / Debian của bạn và tải mã nguồn về máy

cd ~
git clone "https://github.com/boschkundendienst/guacamole-docker-compose.git"
Code language: Bash (bash)

Nếu bi báo lỗi git: command not found, bạn cần cài đặt thêm git vào máy bằng lệnh dưới đây, sau đó thực hiện lại.

sudo apt install gitCode language: Nginx (nginx)

2. Chuẩn bị hệ thống

Truy cập vào thư mục guacamole-docker-compose và chạy script prepare.sh để hệ thống khởi tạo các file cấu hình cần thiết.

cd guacamole-docker-compose
./prepare.shCode language: Bash (bash)

Kết quả hiện ra sau 1-2 giây

Preparing folder init and creating ./init/initdb.sql
done
Creating SSL certificates
Generating a RSA private key
.........+++++
..................+++++
writing new private key to 'nginx/ssl/self-ssl.key'
-----
You can use your own certificates by placing the private key in nginx/ssl/self-ssl.key and the cert in nginx/ssl/self.cert
doneCode language: PHP (php)

3. Chỉnh sửa docker-compose.yml

Dưới đây là nội dung mặc định của file docker-compose.yml

####################################################################################
# docker-compose file for Apache Guacamole
# created by PCFreak 2017-06-28
#
# Apache Guacamole is a clientless remote desktop gateway. It supports standard
# protocols like VNC, RDP, and SSH. We call it clientless because no plugins or
# client software are required. Thanks to HTML5, once Guacamole is installed on
# a server, all you need to access your desktops is a web browser.
####################################################################################
#
# What does this file do?
#
# Using docker-compose it will:
#
# - create a network 'guacnetwork_compose' with the 'bridge' driver.
# - create a service 'guacd_compose' from 'guacamole/guacd' connected to 'guacnetwork'
# - create a service 'postgres_guacamole_compose' (1) from 'postgres' connected to 'guacnetwork'
# - create a service 'guacamole_compose' (2) from 'guacamole/guacamole/' conn. to 'guacnetwork'
# - create a service 'nginx_guacamole_compose' (3) from 'nginx' connected to 'guacnetwork'
#
# (1)
# DB-Init script is in './init/initdb.sql' it has been created executing
# 'docker run --rm guacamole/guacamole /opt/guacamole/bin/initdb.sh --postgres > ./init/initdb.sql'
# once.
# DATA-DIR    is in './data'
# If you want to change the DB password change all lines with 'POSTGRES_PASSWORD:' and
# change it to your needs before first start.
# To start from scratch delete './data' dir completely
# './data' will hold all data after first start!
# The initdb.d scripts are only executed the first time the container is started
# (and the database files are empty). If the database files already exist then the initdb.d
# scripts are ignored (e.g. when you mount a local directory or when docker-compose saves
# the volume and reuses it for the new container).
#
# !!!!! MAKE SURE your folder './init' is executable (chmod +x ./init)
# !!!!! or 'initdb.sql' will be ignored!
# 
# './data' will hold all data after first start!
#
# (2)
# Make sure you use the same value for 'POSTGRES_USER' and 'POSTGRES_PASSWORD'
# as configured under (1)
#
# (3)
# ./nginx/nginx.conf will be mapped read-only into the container at /etc/nginx/nginx.conf
# ./nginx/mysite.template will be mapped into the container at /etc/nginx/conf.d/mysite.template
# ./nginx/ssl will be mapped into the container at /etc/nginx/ssl
# At startup a self-signed certificate will be created. If you want to use your own certs
# just remove the part that generates the certs from the 'command' section and replace
# 'self-ssl.key' and 'self.cert' with your certificate.
# To debug nginx replace '&& nginx -g 'daemon off' with '&& nginx-debug -g 'daemon off'
# nginx will export port 8443 to the outside world, make sure that this port is reachable
# on your system from the "outside world". All other traffice is only internal.
#
# You could remove the entire 'nginx' service from this file if you want to use your own
# reverse proxy in front of guacamole. If doing so, make sure you change the line
#    - 8080/tcp
#  to  - 8080:8080/tcp
# within the 'guacamole' service. This will expose the guacamole webinterface directly
# on port 8080 and you can use it for your own purposes.
# Do note, guacamole is available on :8080/guacamole, not /.
#
# !!!!! FOR INITAL SETUP (after git clone) run ./prepare.sh once
#
# !!!!! FOR A FULL RESET (WILL ERASE YOUR DATABASE, YOUR FILES, YOUR RECORDS AND CERTS) DO A
# !!!!! ./reset.sh
#
#
# The initial login to the guacamole webinterface is:
#
#   Username: guacadmin
#   Password: guacadmin
#
# Make sure you change it immediately!
#
# version      date       comment
# 0.1        2017-06-28    initial release
# 0.2        2017-10-09    minor fixes + internal GIT push
# 0.3        2017-10-09    minor fixes + public GIT push
# 0.4        2019-08-14    creating of ssl certs now in prepare.sh
#                   simplified nginx startup commands
####################################################################################

version: '2.0'

# networks
# create a network 'guacnetwork_compose' in mode 'bridged'
networks:
 guacnetwork_compose:
  driver: bridge

# services
services:
 # guacd
 guacd:
  container_name: guacd_compose
  image: guacamole/guacd
  networks:
   guacnetwork_compose:
  restart: always
  volumes:
  - ./drive:/drive:rw
  - ./record:/record:rw
 # postgres
 postgres:
  container_name: postgres_guacamole_compose
  environment:
   PGDATA: /var/lib/postgresql/data/guacamole
   POSTGRES_DB: guacamole_db
   POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
   POSTGRES_USER: guacamole_user
  image: postgres:13.4
  networks:
   guacnetwork_compose:
  restart: always
  volumes:
  - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
  - ./data:/var/lib/postgresql/data:rw

 # guacamole
 guacamole:
  container_name: guacamole_compose
  depends_on:
  - guacd
  - postgres
  environment:
   GUACD_HOSTNAME: guacd
   POSTGRES_DATABASE: guacamole_db
   POSTGRES_HOSTNAME: postgres
   POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
   POSTGRES_USER: guacamole_user
  image: guacamole/guacamole
  links:
  - guacd
  networks:
   guacnetwork_compose:
  ports:
## enable next line if not using nginx
##  - 8080:8080/tcp # Guacamole is on :8080/guacamole, not /.
## enable next line when using nginx
  - 8080/tcp
  restart: always

########### optional ##############
 # nginx
 nginx:
  container_name: nginx_guacamole_compose
  restart: always
  image: nginx
  volumes:
  - ./nginx/ssl/self.cert:/etc/nginx/ssl/self.cert:ro
  - ./nginx/ssl/self-ssl.key:/etc/nginx/ssl/self-ssl.key:ro
  - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
  - ./nginx/mysite.template:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
  ports:
  - 8443:443
  links:
  - guacamole
  networks:
   guacnetwork_compose:
  # run nginx
  command: /bin/bash -c "nginx -g 'daemon off;'"
# nginx-debug-mode
#  command: /bin/bash -c "nginx-debug -g 'daemon off;'"
####################################################################################Code language: YAML (yaml)

Tổng cộng sẽ có 4 dịch vụ được kích hoạt, mỗi em đảm nhận 1 nhiệm vụ:

 • guacd: Guacamole Server
 • guacamole: Guacamole Client
 • postgres: PostgresSQL Database
 • Nginx: Reverse Proxy (không bắt buộc)

Mình đã có sẵn Nginx Proxy Manager làm Reverse Proxy, không cần thêm cái Nginx trong file này nữa nên sẽ xoá toàn bộ thông số của phần nginx ở cuối. Bên cạnh đó, cần phải sửa lại dòng 139 (bỏ #) và dòng 141 (thêm #)

Đồng thời xoá luôn phần thông tin ở phần đầu cho gọn.

File docker-compose.yml được rút lại như dưới đây

version: '2.0'

# networks
# create a network 'guacnetwork_compose' in mode 'bridged'
networks:
 guacnetwork_compose:
  driver: bridge

# services
services:
 # guacd
 guacd:
  container_name: guacd_compose
  image: guacamole/guacd
  networks:
   guacnetwork_compose:
  restart: always
  volumes:
  - ./drive:/drive:rw
  - ./record:/record:rw
 # postgres
 postgres:
  container_name: postgres_guacamole_compose
  environment:
   PGDATA: /var/lib/postgresql/data/guacamole
   POSTGRES_DB: guacamole_db
   POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
   POSTGRES_USER: guacamole_user
  image: postgres:13.4
  networks:
   guacnetwork_compose:
  restart: always
  volumes:
  - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
  - ./data:/var/lib/postgresql/data:rw

 # guacamole
 guacamole:
  container_name: guacamole_compose
  depends_on:
  - guacd
  - postgres
  environment:
   GUACD_HOSTNAME: guacd
   POSTGRES_DATABASE: guacamole_db
   POSTGRES_HOSTNAME: postgres
   POSTGRES_PASSWORD: 'ChooseYourOwnPasswordHere1234'
   POSTGRES_USER: guacamole_user
  image: guacamole/guacamole
  links:
  - guacd
  networks:
   guacnetwork_compose:
  ports:
## enable next line if not using nginx
  - 8080:8080/tcp # Guacamole is on :8080/guacamole, not /.
## enable next line when using nginx
##  - 8080/tcp
  restart: alwaysCode language: YAML (yaml)

4. Kích hoạt Guacamole

docker-compose up -d

Mở trình duyệt web truy cập vào địa chỉ sau (chú ý phải có /guacamole ở cuối).

http://<IP-của-Server>:8080/guacamoleCode language: JavaScript (javascript)

Nếu suôn sẻ, bạn sẽ nhìn thấy trang đăng nhập của Guacamole như dưới đây

Đăng nhập bằng tài khoản mặc định

 • Username: guacadmin
 • Password: guacadmin

Giao diện mặc định của Guacamole hiện ra nào

III. Cấu hình Guacamole

1. Thay đổi mật khẩu

Để tăng bảo mật, việc đầu tiên bạn cần làm là thay đổi mật khẩu của tài khoản mặc định guacadmin.

Bấm vào tên tài khoản ở góc trên bên phải, chọn Settings

Sau đó chuyển qua tab Preferences và cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản mặc định guacadmin trong phần Change Password. Bấm Update Password để xác nhận thay đổi.

Ngoài ra bạn cũng có thể truy cập vào tab Users để tạo tài khoản mới, sau đó xoá tài khoản mặc định guacadmin khỏi hệ thống.

2. Tạo kết nối RDP

Tiếp theo, truy cập vào tab Connections để bắt đầu thiết lập các kết nối đến máy tính cần truy cập. Bấm nút New Connection để tạo kết nối mới.

Đầu tiên, mình sẽ tạo kết nối Remote Desktop đến máy tính chạy Windows thông qua giao thức RDP.

 • Name: Đặt tên kết nối theo ý của bạn
 • Protocol: chọn RDP

Kéo xuống mục Parameters và nhập tiếp các thông tin sau

 • Hostname: địa chỉ IP hoặc tên hostname của máy tính cần điều khiển
 • Port: 3389 (đây là port mặc định của RDP. Nếu bạn đã thay đổi cổng kết nối RDP của máy tính, cần phải nhập đúng port đó ở đây)
 • Username / Password: nhập tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập máy tính
 • Domain: để trống nếu bạn đăng nhập máy tính bằng tài khoản email Microsoft hoặc điền vào WORKGROUP nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản offline.
 • Security Mode: chọn Any
 • Ignore server certificate: bấm chọn để ẩn cảnh báo SSL, đỡ vướng mắt.

Sau đó bấm xuống dưới cùng bấm Save để lưu lại.

3. Tạo kết nối SSH

Tương tự như trên, nhưng mục Protocol sẽ chọn SSH và thông số Parameters sẽ hơi khác

 • Hostname: địa chỉ IP hay tên miền của máy chủ
 • Port: 22
 • Username / Password: tài khoản và mật khẩu đăng nhập máy chủ
 • Private key: nếu bạn đã thiết lập kết nối SSH thông qua Private Key, điền nó vào mục này.

Bấm Save để lưu lại.

4. Tạo kết nối VNC

Thao tác y hệt như 2 phần trước, chỉ thay đổi vài chỗ

 • Protocol: VNC
 • Port: 5900

Sau khi thiết lập xong, quay lại trang chủ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các kết nối hiện ra như dưới đây

IV. Sử dụng Guacamole

Để truy cập vào máy chủ, bấm vào kết nối tương ứng. Ví dụ như mình truy cập vào VPS thông qua SSH, Guacamole sẽ tự động kết nối và đăng nhập vào VPS dựa theo thông tin đã cấu hình trước đó

Để thoát khỏi máy chủ và quay về trang quản lý của Guacamole, mình gõ lệnh exit, sau đó chọn Home

Trong trường hợp kết nối vào máy tính có giao diện desktop, ví dụ Windows 10, bạn sẽ thao tác trực tiếp trên trình duyệt như đang ngồi trước máy tính.

Nếu muốn chỉnh thiết lập của Guacamole khi đang kết nối với máy chủ, hãy bấm tổ hợp phím Ctrl – Alt – Shift để truy cập Menu. Bấm tổ hợp này thêm 1 lần nữa để tắt đi

Từ Menu này, bạn có thể thay đổi các thiết lập Input, Mouse, Display, Zoom. Nếu muốn thoát khỏi kết nối hiện tại, bấm vào tên tài khoản, chọn Disconnect.

V. Tạo Reverse Proxy cho Guacamole

Mình muốn truy cập Guacamole thông qua tên miền, kết hợp thêm chứng chỉ SSL nên sẽ sử dụng Nginx Proxy Manager để tạo Reverse Proxy cho nó.

Tạo Proxy Host mới và nhập vào các thông tin cần thiết

 • Domain Name: tên miền để truy cập vào Guacamole
 • Scheme: http
 • Forward Hostname / IP: Địa chỉ IP của máy chủ đang cài Guacamole
 • Forward Port: 8088

Chọn qua tab Custom locations, tạo location mới

 • location: /
 • Scheme: http
 • Forward Hostname / IP: 192.168.0.50/guacamole/ (chú ý phải ghi đầy đủ /guacamole/ sau địa chỉ IP
 • Forawrd Port: 8088

Bấm tiếp qua mục SSL để yêu cầu tạo chứng chỉ SSL mới

Bấm Save để lưu lại.

Nếu thực hiện chính xác, bạn đã có thể truy cập Guacamole thông qua tên miền đã thiết lập ở trên.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apache Guacamole đến đây là hết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp ở phần Thảo luận bên dưới, mình sẽ trả lời sớm. Đừng vào hỏi trong fanpage Yêu Chạy Bộ, sẽ không có phản hồi đâu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


7 Comments

 1. Mình có đọc và làm theo hướng dẫn từ bài viết này. Tuy nhiên sau các bước cài đặt thành công khi khởi chạy trang web thì báo lỗi như sau trong log:

  ### The error may exist in org/apache/guacamole/auth/jdbc/user/UserMapper.xml
  ### The error may involve org.apache.guacamole.auth.jdbc.user.UserMapper.selectOne
  ### The error occurred while executing a query
  ### Cause: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user “guacamole_user”
  10:23:45.181 [http-nio-8080-exec-8] WARN o.a.g.e.AuthenticationProviderFacade – The “postgresql” authentication provider has encountered an internal error which will halt the authentication process. If this is unexpected or you are the developer of this authentication provider, you may wish to enable debug-level logging. If this is expected and you wish to ignore such failures in the future, please set “skip-if-unavailable: postgresql” within your guacamole.properties.
  10:23:45.182 [http-nio-8080-exec-8] ERROR o.a.g.rest.RESTExceptionMapper – Unexpected internal error:
  ### Error querying database. Cause: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user “guacamole_user”
  ### The error may exist in org/apache/guacamole/auth/jdbc/user/UserMapper.xml
  ### The error may involve org.apache.guacamole.auth.jdbc.user.UserMapper.selectOne
  ### The error occurred while executing a query
  ### Cause: org.postgresql.util.PSQLException: FATAL: password authentication failed for user “guacamole_user”

  Bạn hướng dẫn xử lý giúp nhé. Cảm ơn bạn vì bài viết bổ ích.

  1. Bạn bấm Ctrl-Atl-Shift để nó hiện ra cái bảng điều khiển, Paste nội dung vào ô Clipboard. Sau đó trong SSH Console thì bấm Ctrl-Shift-V để paste.

 2. Mình đã làm theo bài hướng dẫn của anh và cài đặt xong Guacamole.
  Tất cả các tham số trong file docker-compose.yml mình đang để mặc định, không chỉnh sửa gì. Cấu hình ports:
  ## enable next line if not using nginx
  ## – 8080:8080/tcp # Guacamole is on :8080/guacamole, not /.
  ## enable next line when using nginx
  – 8080/tcp
  restart: always
  Giữ nguyên phần cấu hình nginx
  Tuy nhiên hiện mình đang vướng ở chỗ không thể truy cập được vào guacamole theo đường dẫn http://192.168.1.2:8080/guacamole . Nhờ anh hỗ trợ tư vấn giúp mình chỗ này chút với.
  Thân ái.

 3. Hi anh,
  Hiện mình đang gặp 2 vấn đề khi thử cài đặt guacamole dùng Docker:
  1. Mình đã sửa lại file cấu hình thành:
  ## enable next line if not using nginx
  – 8080:8080/tcp # Guacamole is on :8080/guacamole, not /.
  ## enable next line when using nginx
  # – 8080/tcp
  –> Khi start lại container thì báo lỗi ERROR: for 36d932093f32_guacamole_compose ‘ContainerConfig’
  ERROR: for guacamole ‘ContainerConfig’
  2. Khi thêm TOTP_ENABLED: “true” vào environment của guacamole để bật TOTP thì cũng xảy ra lỗi container config (cấu hình như bên dưới)
  environment:
  #enable TOTP on guacamole
  TOTP_ENABLED: “true”
  Nhờ anh tư vấn thêm giúp mình với.