Thuận Bùi xin chào!

Đây là trang blog cá nhân của Thuận Bùi, chia sẻ đủ thứ thể loại trên trời dưới biển về công nghệ, WordPress, ảo hoá,…

Bình luận mới

  1. Xin chào, mình cần giúp đỡ để setup server mình thông qua vpn, mình mù mờ về vấn đề này…

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get”

— Forrest Gump

Ảo Hoá – Virtualization