Chuyên mục
Wordpress

Ẩn phương thức giao hàng của Woocommerce có điều kiện

Chuyên mục
Wordpress

Giao diện mới cho blog: Twenty Twenty + Twentig

Chuyên mục
Wordpress

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu WordPress lên DigitalOcean Spaces bằng plugin UpdraftPlus

Chuyên mục
Wordpress

Loại bỏ action hook hoặc filter hook gán sẵn trong class

Chuyên mục
Wordpress

Hướng dẫn loại bỏ filter / action ra khỏi Hook đã được gán sẵn trong theme / plugin

Chuyên mục
Wordpress

Thay đổi máy chủ cho website WordPress dùng SSL Let’s Encrypt không bị downtime