Chuyên mục
Linux

Khắc phục lỗi “sudo: command not found trên” Debian

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi “sudo: command not found” và lỗi “user is not in the sudoers file. This incident will be reported” trên hệ điều hành Debian Linux