Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Phục hồi Pool khi Pool Master gặp sự cố

Trong thời gian nghiên cứu tính năng High Availability của XCP-ng, mình nhận ra rằng mọi hoạt động của Resource Pool đều phụ thuộc vào Pool Master. Lý do vì Xen-Orchestra chỉ kết nối và trao đổi thông tin trực tiếp với Pool Master. Nếu Pool Master gặp sự cố…

Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Quản lý Resource Pool

XCP-ng đã trở lại và đang chứng tỏ sự lợi hại! Bài viết hôm nay sẽ là hướng dẫn cách thiết lập Resource Pool trên Xen-Orchestra để quản lý nhiều máy chủ theo nhóm. Từ đó sẽ sử dụng được các tính năng cao cấp như Live Migration, High Availability,……