Chuyên mục
Wordpress

Hiển thị Custom Post Type trong trang kết quả tìm kiếm của WordPress

Mặc định, WordPress sẽ không hiển thị custom post types trong trang kết quả tìm kiếm. Việc này sẽ ảnh hưởng đến các trang sử dụng custom post types để hiển thị nội dung, ví dụ: các trang sự kiện sử dụng custom post type: event,… Để hiển thị kết…