Chuyên mục
Wordpress

Ẩn tên một số danh mục Category nhất định khỏi thông tin bài viết Post Meta trong WordPress

Mặc định, WordPress sẽ hiển thị tên tất cả các danh mục (category) của bài viết trong phần thông tin (Post Meta). Bạn chỉ có thể ẩn tất cả hoặc hiện tất cả tên danh mục trong từng bài viết. Trong một số trường hợp, chúng ta có những tên danh mục đặc biệt dùng để phân loại bài viết nội bộ, ví dụ: Featured Post, Special Posts,… Các tên danh mục này không cần thiết phải hiển thị bên ngoài front-end, gây rối cấu trúc phân loại bài viết.

Dưới đây là đoạn code dùng để ẩn tên một số tên danh mục nhất định ra khỏi phần hiển thị thông tin Post Meta. Hãy copy nó vào file functions.php nằm trong thư mục theme hiện tại của bạn

//* Remove categories from post meta - shared on basicwp.com

function the_category_filter($thelist,$separator=' ') {
	if(!defined('WP_ADMIN')) {
		//list the category names to exclude
		$exclude = array('Featured', 'Category #1'); 
		$cats = explode($separator,$thelist);
		$newlist = array();
		foreach($cats as $cat) {
			$catname = trim(strip_tags($cat));
			if(!in_array($catname,$exclude))
				$newlist[] = $cat;
		}
		return implode($separator,$newlist);
	} else
		return $thelist;
}

add_filter('the_category','the_category_filter',10,2);

Đoạn code trên sẽ ẩn tên hai danh mục Featured, Category #1 khỏi Post Meta. Nhớ thay thế nó bằng tên danh mục bạn cần ẩn.

Trả lời