Thêm hình ảnh sản phẩm và SKU trong email đơn hàng của Woocommerce