Sửa lỗi #121 – plugin WP Sync DB không đồng bộ database được giữa local và live site