Chuyên mục
Virtualization

[XCP-ng] Thiết lập NFS Shared Storage và kích hoạt High Availability

Sau khi thiết lập thành công Resource Pool trên Xen Orchestra, mình đã có thể nghiên cứu tiếp các tính năng năng cao cấp: thiết lập NFS Shared Storage và cấu hình High Availability cho máy ảo. High availability (có thể hiểu là “Luôn trực chiến”) là tính năng cho…

Chuyên mục
Linux

Cài đặt NFS Server và NFS Client trên Ubuntu 22.04

Sau một thời gian chỉ biết sử dụng SMB/CIFS để chia sẻ file qua mạng, gần đây mình đã dành thời gian nghiên cứu về NFS – giao thức chia sẻ của Linux. Khi đã biết cách cài đặt NFS Server, mình sẽ dễ dàng các cấu hình ổ cứng…