Xoá bỏ hoặc tuỳ biến bộ đếm sản phẩm (product count) trên trang Shop của Woocommerce